zyznowski.pl - wydawnictwo i księgarnia online

Regulamin sklepu internetowego

www.zyznowski.pl

Sklep internetowy Zyznowski.pl działający pod adresem www.zyznowski.pl jest platformą prowadzoną przez:
Baza Wiesław Żyznowski, Siercza 1, 32-020 Wieliczka, NIP 6771661889

Pojęcia wykorzystane w niniejszym Regulaminie:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Zyznowski.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek do punktu odbioru zamówień.

Punkt odbioru zamówień – jest to siedziba Zyznowski.pl w którym można odbierać towary zarezerwowane do zakupu osobistego przez Klienta. Adres punktu odbioru zamówień wskazane są na stronie www.zyznowski.pl między innymi w zakładce „Kontakt”.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.zyznowski.pl.

2. W Punkcie odbioru zamówień będącym siedzibą Zyznowski.pl.

3. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Zyznowski.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub dołączany w formie papierowej do przesyłki.

 

§ 2. Ceny produktów

 

1. Ceny na stronie Zyznowski.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Zyznowski.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) jest podany na fakturze lub paragonie.

 

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu otrzymania powiadomienia mailowego o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Zyznowski.pl drogą mailową lub telefoniczną za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt.

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

 

§ 4. Formy płatności

 

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

Gdy zamówienie jest odbierane w punkcie odbioru zamówień:

1. Osobiście gotówką – w przypadku, gdy zamówienie jest odbierane w Punkcie Odbioru Zamówień

Gdy zamówienie ma być wysłane: 

  1. Przelewem bankowym. 
    Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Zyznowski.pl zapłaty za zamówienie.

 

 

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia zwykle trwa od 2 do 6 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

 

§ 6. Warunki reklamacji

 

Zyznowski.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Zyznowski.pl telefonicznie lub e-mailem (Zakładka „Kontakt”).

Zyznowski.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Dostarczenie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:
Wydawnictwo Żyznowski

Siercza 1

32-020 Wieliczka
z dopiskiem „reklamacja”.

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Zyznowski.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Zyznowski.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Zyznowski.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zyznowski.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Zyznowski.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać do Zyznowski.pl emailem oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Zyznowski.pl na adres:
Wydawnictwo Żyznowski
Siercza 1
32-020 Wieliczka
z dopiskiem „zwrot”.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu emaila z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Zyznowski.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta adres e-mail.

5. Zyznowski.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia emaila Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Zyznowski.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zyznowski.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku, gdy opakowanie/ folia ochronna zostały usunięte prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

 

§ 8. Dane osobowe 

 

1. Rejestrując się w sklepie Zyznowski.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Zyznowski.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Zyznowski.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

2. Zyznowski.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Zyznowski.pl,
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Zyznowski.pl umowy,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Zyznowski.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.htmloraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.3. Obecność towarów na stronach Zyznowski.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0